Neodgovoreni postovi | Aktivne teme Sada je: 29 stu 2020 15:41.

Zaklada Ana RukavinaOdgovori  [ 1 post ] 
 Novi statut kluba 
Autor/ica Poruka
.
Član YKH
Avatar

Pridružen/a: 05 pro 2008 00:41
Postovi: 6001
Lokacija: VŽ/ZG
Stavio/la Sviđa mi se: 250 puta
Dobio/la Sviđa mi se: 351 puta
Vozi: FZ1 Fazer
YKH: Predsjednik kluba
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/2014), Skupština udruge “Yamaha klub Hrvatska”, na sjednici održanoj 18.05.2015. u Bjelovaru, Odvojak Slavonske ceste bb. donijela je:

STATUT
“Yamaha Klub Hrvatska”


I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, sjedište udruge, teritorij djelovanja udruge, zastupanje, znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge, način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu Yamaha Klub Hrvatska.
Članak 2.
Naziv Udruge je : “Yamaha Klub Hrvatska”
Skraćeni naziv: YKH
Sjedište Udruge je u: Varaždinu , Plitvička 14.;
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.
“Yamaha Klub Hrvatska”, je građanska udruga registrirana pri uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.
“Yamaha Klub Hrvatska” je neprofitna pravna osoba.
Za svoje obaveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 4.
Udruga ima znak. Znak je okruglog oblika u boji Hrvatske zastave, te je ispunjen u gornjem dijelu natpisom Yamaha te u donjem dijelu Klub Hrvatska, a u sredini se nalaze kacige. U središtu kruga nalaze se povezani ključevi koje koristi Yamaha kao logo.
Članak 5.
Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je: isti kao i znak, uz dodatak “Yamaha Klub Hrvatska”.
„Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi Udruge koje on ovlasti.“.

Članak 6.
Udruga zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
Osobe iz stavka 1. Udrugu zastupaju bez ograničenja.


II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA, CILJANA SKUPINA I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 7.
Ciljevi Udruge su:
• Okupljanja vlasnika i ljubitelja Japanske marke motocikla Yamaha, kako bi razmjenjivali iskustva u održavanju vozila.
• Poticanje vozačke kulture, prometnih propisa
• ekološko osvješćivanje članove i drugih ljudi
Članak 8.
Područja djelovanja sukladno ciljevima Udruge:
• Ostala područja djelovanja
• Zaštita okoliša i prirode

Članak 9.
Ciljane skupine udruge su:
djeca - opća populacija
građani - opća populacija


Članak 10.
Djelatnosti Udruge jesu:
• planiranje rada i razvitka Udruge i foruma Udruge;
• potpomaganje svojih članova iskustvom u održavanju vozila;
• ekološko osvješćivanje članova i drugih građana;
• promicanje vozačke kulture;
• druge aktivnosti usmjerene na opće prihvaćanje i promicanje motociklizma
• ostvariti suradnju sa srodnim Klubovima u zemlji i inozemstvu;
• ostvariti pogodnosti, popuste i bolju uslugu održavanja vozila svojih članova;
• potaknuti ekološku svijest i prometnu kulturu svojih članova i ostalih sudionika u prometu;
• organiziranje natjecanja kao i treninga članova zbog priprema na natjecanja
• promicati prometne propise;
• svojim djelovanjem educirati djecu i mlade zainteresirane za motocikle.

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE
Članak 11.
Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
• izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
• javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
• izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
• korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
• javnim priopćavanjem,
• organiziranjem posebnih događanja,
• na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 12.
Članom Udruge može postati građanin Republike Hrvatske, koji posjeduje Yamaha motocikl ili poštuje isto, a želi aktivno sudjelovati u forumskim raspravama vezanim za održavanje Yamaha vozila i obveže se pridržavati odredaba statuta i drugih akata Udruge.
Članom Udruge mogu postati i građani drugih zemalja pod uvjetima određenim zakonom.

Osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev zastupstvu udruge, koje odlučuje o prijemu u članstvo u roku 7 dana, forumskom raspravom. Članom Udruge se postaje danom uplate članarine.

Članak 11.
Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge. Član Udruge svake godine uplatom članarine obnavlja i potvrđuje svoje članstvo.
Udruga može imati i pomladak.
Podmladak Udruge može sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja.

Članak 12.
Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.
Članak 13
Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi,
te datumu prestanka članstva u Udruzi. Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Popis članova vodi tajnik Udruge.

Članak 14.
Izvršni odbor određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 15.
Prava i obveze članova su :
• čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza
• međusobno surađuju radi ostvarenja zajedničkih ciljeva
• bavljenje raspravama na forumu Udruge
• sudjeluju u odlučivanju o sredstvima i imovini Udruge
• sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
• predlažu kandidate za članove tijela Udruge te biraju i budu birani u ta tijela
• predlažu sazivanje sjednica tijela Udruge te im prisustvuju
• čuvanje i podizanje ugleda Udruge
• plaćanje članarine

Članak 16.
Članstvo u udruzi prestaje:
• prestankom postojanja Udruge
• istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva zastupstvu Udruge.
• usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred skupštinom udruge.
• isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
• isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu.
• smrću člana.
Odluku o isključenju iz Udruge donosi Izvršni odbor Udruge.
Protiv odluke o isključenju član može podnijeti žalbu Skupštini Udruge, čija je odluka konačna.

Stegovna odgovornost članova
Članak 17.
Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
• kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
• nepoštivanje odredaba Statuta
• nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
• neizvršavanje preuzetih obveza
• nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
• nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge
• narušavanje ugleda Udruge

Članak 18.
Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti izvršni odbor.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče izvršni odbor.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i
šteta nastala za Udrugu. Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova udruge koji donosi
Skupština udruge.

Članak 19.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena
2. isključenje iz Udruge.

Članak 20.
Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana
dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.
Članak 21.
Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Izvršni odbor ili Skupštinu Udruge na
nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana Izvršni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana
od njihova primitkaVI UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE
Članak 22.
Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 23.
Tijela Udruge su:
1. Skupština,
2. Izvršni odbor,
3. Nadzorni odbor,
4. Predsjednik udruge
5. Dopredsjednik udruge
6. Tajnik udruge

Članak 24.
1. Skupština
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Članak 25.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna Sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Izvršni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvršni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili nadzorni odbor Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Izvršni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 26.
Skupštini predsjeda predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili tajnik.
U slučaju odsutnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu ili radno predsjedništvo koja će predsjedati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 27.
Skupština Udruge može pravovaljano odlučivati, ako je Skupštini nazočna najmanje nad polovična većina članova Udruge.
Za slučaj da nije nazočan dovoljan broj članova, Skupština se odlaže za jedan sat.
Ako ni nakon jednog sata nema dovoljnog broja članova, Skupština se odlaže i saziva u novom terminu.
Članovi tijela uprave ne mogu biti osobe određene zakonom o športu.

Članak 28.
Skupština Udruge:
• utvrđuje politiku razvitka Udruge;
• donosi i mijenja Statut Udruge;
• donosi financijski plan i završni račun;
• donosi i mijenja program rada;
• donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
• bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
• bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge;
• bira i razrješava likvidatora udruge
• razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge;
• daje smjernice za rad Udruge;
• osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
• odlučuje o prestanku rada Udruge;
• obavlja i druge poslove određene zakonima i Statutom

2. Izvršni odbor Udruge:

Članak 29.
Izvršni odbor čini 5 (pet) članova.
Izvršni odbor je izvršno tijelo skupštine Udruge.
Predsjednik i dopredsjednik su članovi Izvršnog odbora po položaju.
Predsjednik Udruge saziva sjednice Izvršnog odbora i rukovodi radom istog.

Članak 30.
izvršne funkcije
• saziva skupštinu Udruge;
• utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
• utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planova rada;
• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
• upravlja imovinom Udruge;
• podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
• obavlja imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge;
• donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama, te besplatnom korištenju objekta i opreme;
• obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom
• provodi stegovni postupak
• Tumačenje drugih akata Udruge


Članak 31.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Udruge ili osoba koja ga zamjenjuje, te većina članova Izvršnog odbora ili Nadzorni odbor.
Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova odbora.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 32.
Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.
Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine, a broj mandata nije ograničen.

Članak 34.
3. Nadzorni odbor Udruge :
• prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim statutom;
• o svom nalazu i mišljenju izvješćuje Skupštinu Udruge i organ čiji je rad nadziran;
• utvrđuje da li je djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima ;
• posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge.

Članak 35.
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova Nadzornog odbora.
Broj mandata članova Nadzornog odbora nije ograničen

Članak 36.
4. Predsjednik Udruge:
• zastupa Udrugu;
• pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora.
• brine se o upoznavanju javnosti s radom skupštine i njezinih tijela;
• rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora.
• obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom.

Članak 37.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine.
Predsjednik Udruge po funkciji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
Predsjednik Udruge o svom radu podnosi izvješće Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.
Predsjednika u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuju dopredsjednik ili tajnik.

Članak 38.
5. Dopredsjednik Udruge:
• zastupa Udrugu
• pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora.
• u slučaju odsutnosti predsjednika preuzima sva prava i obaveze u vođenju Udruge;
• obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom;
• dopredsjednik Udruge je ujedno i dopredsjednik Izvršnog odbora.
• dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri (4) godine;

Članak 39.

6. Tajnik Udruge:
• zastupa Udrugu;
• vodi registar članova;
• obavlja stručno administrativne poslove u Udruziu;
• u slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge preuzima sva prava i obaveze u vođenju Udruge;
• tajnika Udruge bira i imenuje Skupština Udruge na mandat od 4 godine.
• tajnik Udruge je ujedno i član Izvršnog odbora.
• o svom radu izvještava Izvršni odbor na njegov zahtjev ili najmanje jednom godišnje

Članak 40.
Broj mandata predsjednika, dopredsjednika i tajnika nije ograničen.

Članak 41.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština Udruge ili Izvršni odbor, mogu osnovati stalne i povremene komisije i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA
Članak 42.
Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.
Članak 43.
Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja
ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe.
Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 44.
Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.
Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM
Članak 45.
Imovinu Udruge čine:
• novčana sredstva;
• pokretne stvari;
• prava i obaveze Udruge.

Članak 46.
Udruga stječe imovinu:
• od članarine;
• dobrovoljnih priloga i darova;
• dotacija iz proračuna;
• iz drugih izvora u skladu sa zakonom;
• financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora;
• druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 47.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor Udruge podnosi Skupštini Udruge, na razmatranje i prihvaćanje.


VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE
Članak 48.
Udruga prestaje postojati:
• odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,
• odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
• u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih članova Udruge.

Likvidator udruge
Članak 49.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba
ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

Članak 50.
Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge na mandat od četiri, 4 godine. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.
Članak 51.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih
postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.
U slučaju da da se iz bilo kojeg razloga Skupština Udruge ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu
imovinu stječe Grad Varaždin.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 52.
Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane
ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.
Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.
Članak 53.
Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i
nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.
Članak 54.
U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na
nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome
bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.
Članak 55.
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Nadzornog odbora.
U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Nadzorni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 56.
Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave.
Članak 57.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedniku Udruge koji je prijedlog izmjena i
dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz
obrazloženje prijedloga.
Članak 58.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.
Tumačenje drugih akata Udruge Izvršni odbor.

Članak 59.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Udruge
Kristijan Mihalić

--------------------------
U Bjelovaru,18 .05.2015. godine


02 lis 2015 22:56
Profil
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Odgovori   [ 1 post ] 

Na mreži

Trenutno korisnika/ca: / i 1 gost.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Traži:
Forum(o)Bir:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF.
phpbb.com.hr